One Raga One Kriti

Raga Kalyani

O S Thiagarajan sings Swarna Venkatesha Dikshitar's composition in an unusual tala.

0:44:48
RJ: Mahadevan

Raga Kalyani

O S Thiagarajan sings Swarna Venkatesha Dikshitar's composition in an unusual tala.

Kriti: Swarna Kaala Bhairavam
Raga: Kalyani
Tala: Sankeerna Jati Triputa (9+2+2)
Composer: Swarna Venkatesha Dikshitar

Pallavi:

Swarna Kaala Bhairavam Kaala Bhairavam Bhairavam Ravam Vam
Vandeham Sundara Mukhaaravindam Sri

Anupallavi:

Varna Jwaala Jataadharam Shuna Vaahanam Kripaakaram, Rakta
Vara Shoola Kapaala Paasha Damaru Gadara Saraseeruha Karam
(chittaswara)

Charanam:

Bhoota Preta Pisaacha Gana Naatha Parameshwaram Prabhum
Bhoota Bhavya Vartamaana Paapa Bhaya Dukha Vashamana Vibhum
Sheeta Kirana Shekharam Shivam Chidambara Pura Chitsabhaa Nivaasinam
Chintitha Sakaleshta Prada Charana Yugala Bhaasinam
Neela Ruchi Vedakara Vanchi Nayanam
Trishoolaka Kapaala Damaruncha Saha Paasham
Nagna Shuna Vaahana Sa-kingkini Vibhoosham
Proccha Gati Kesha Dhara Sarpa Varadaaram Sadaa

Songs in this Program